Free eBook for all Charter signatories

Lo Statuto Del Mondo Libero

"Rendiamo tutto libero e gratuito"

אלון אלירןFirmato: 11:21, 23/08/2017
"א' פוליטיקה במובן של ניהול עניְני החברה והתארגנותהּ היא טכנולוגיה. ב' ההבנה המדעית רק משלימה את היכולת לקלוט דפוסים טבעיים וְלפעול על-פיהם. הרי בעצמכם אתם כותבים יפה: "צורך דחוף יותר פשוט ליישר עצמנו מחדש עם הטבע". ג' לגבי אוטומציה של עבודות, כדאי לציין גם את הערכים הייחודיים של מלאכות-יד. ד' במשפט "כדי לחלום על עולם חופשי זה אנושי, אבל לבנות אותו דורש מדע." המילה "כדי" מיותרת. תודה"

Firma lo Statuto

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Lo Statuto Del Mondo Libero 2020. Sentiti libero di usare qualsiasi contenuto di questo sito.. Contattaci